Afdelingsvergadering en VR-Voorstellen op 2 april 24

Afdelingsvergadering en VR-Voorstellen op 2 april 24Op 2 april 24 houdt afdeling A41 Flevoland niet de meest favoriete afdelingsavond, maar wel een heel belangrijke. Deze avond legt het bestuur van de afdeling tijdens de afdelingsvergadering verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar. Op deze avond bespreekt het afdelingsbestuur ook de VR-voorstellen. Dus wil jij invloed uitoefenen op wat de afdeling tijdens de VR stemt. Kom dan naar de afdelingsavond en geef jouw mening over de ingebrachte voorstellen. Ook een mooie gelegenheid om wat ideeën te bespreken voor evenementen en/of bijeenkomsten.

VR voorstellen

In het totaal zijn er 6 voorstellen te behandelen. Hier een samenvatting van de vragen.
Wil je alle details? Klik dan hier

Voorstel 1 VERON HB

Voorstel:

Wijziging hoogte jaarlijkse afdrachten aan de VERON afdelingen Probleem omschrijving: Door voornamelijk de fors gestegen bankkosten gaat vooral bij kleinere afdelingen relatief veel van de jaarlijkse afdracht op aan vaste lasten zodanig dat deze stijging de normale percentuele contributieverhoging overstijgt. Op de laatste VR heeft het HB aangegeven op de VR van 2024 te komen met een passend voorstel om hieraan tegemoet te komen.

Voorstel 2 A13 Eindhoven

Voorstel:

Oude VERON publicaties in PDF Kan worden onderzocht (en uitgevoerd indien haalbaar) of VERON-publicaties van o.a. Dick Rollema PA0SE en mogelijk ook andere publicaties, welke waarschijnlijk nooit meer in druk zullen verschijnen, als PDF beschikbaar kunnen worden gesteld aan VERON leden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via het Servicebureau zoals dat ook met het boek “Vijftig jaar Veron, honderd jaar radio” en “kanaal 3700” gebeurd is.

Voorstel 3 A13 Eindhoven

Voorstel:

De VR draagt het HB op met RDI in overleg te gaan over een eerlijkere verdeling aan de handhavingskosten over de verschillende repeater-vergunningen Probleem omschrijving: Enkele repeaters zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de verstoringen waarvoor handhavingskosten worden berekend door RDI. Andere repeaters betalen mee aan het oplossen van problemen veroorzaakt door misbruik van eerstgenoemde repeaters. Hierdoor worden bestaande, geen probleem veroorzakende repeaters, nagenoeg onbetaalbaar. Enige onbemande stations zijn hierdoor al uitgeschakeld. Repeater-experimenten zijn individuele vergunningen waarvoor collectief niet betaald zou moeten worden.

Voorstel 4 A28 Leiden

Voorstel:

CW examen mogelijk maken in Nederland Probleem omschrijving: Nog steeds zijn er landen waar het verplicht is om een morseaantekening te hebben om op de HFbanden actief te zijn. Zelfs binnen ons Koninkrijk. Om die aantekening bij het RDI te verkrijgen is een examen in België noodzakelijk, waar vaak een ambtenaar van het RDI toezicht houdt.

Voorstel 5 A28 Leiden Voorstel: Bepleiten bij het CBR/RDI voor meer aandacht bij examens voor operating praktice en regelgeving door juist en correct gebruik van de amateurfrequenties i.p.v. voor niet ter zakendoende techniek Probleem omschrijving: Zelfbouwers kennen en kunnen de techniek toch wel, terwijl de meerderheid meer actief is met communicatie. Ook zijn er amateurs die zich niet kunnen gedragen.

Voorstel 6 A17 Gouda

Voorstel:

Electron gebruiken voor niet actuele tijdsgebonden onderwerpen. Probleem omschrijving: Electron wordt per 2 maanden gedrukt, hierdoor zijn actuele berichten vaak te ver terug of vooruit in de tijd bij uitkomen van het blad. Denk dan aan alle tijd gerelateerde zaken zoals overlijdensberichten, verslagen van vergaderingen en of (nationale en of internationale) overleggen, uitslagen van contesten, vossenjagen etc., maar ook actuele zaken rondom aankomende bijeenkomsten, lezingen en of aankondigingen in algemene zin.